Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provozní řád 2022

  1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ PRO PROVOZ NA VODNÍ PLOŠE

●     Veškerá sportovní i rekreační činnost je řízena předpisy o vnitrozemské plavbě (vyhl. č. 344/1991 Sb.)

●     Pevná mola slouží výhradně k nástupu a výstupu z lodí, windsurfingů apod.  V případě přistávání plavidla je osoba vyskytující se na pevných molech, nebo v jejich blízkosti, povinna mola opustit a umožnit bezpečné přistání plavidla (v případě windsurfingu ustoupit do takové vzdálenosti, aby nedošlo k jejímu ohrožení padajícím stožárem).

●     Koupání je povoleno jen na vlastní nebezpečí a jen mimo prostor určený pro spouštění plavidel. K nástupu a výstupu do vody je určeno plovoucí molo opatřené schůdky umožňující bezpečný vstup do vody. Koupající musí dbát zvýšené opatrnosti vzhledem k provozu lodí, WS plováků a je povinen uvolnit plavební dráhu pro jejich bezpečné přistání.

 

2.  PROVOZ V AREÁLU

●     Osádka lodě je povinna tuto řádně zabezpečit a při silném větru stáhnout plachty. Plováky WS a jejich plachty je třeba po přistání vynést na břeh a řádně je zabezpečit proti svévolnému pohybu (zejména při silnějším větru).

●     Respektovat zákaz vjezdu motorových vozidel po komunikaci. Vjezd do areálu je povolen pouze pro dovoz a odvoz jachtařského materiálu a to na dobu nezbytně nutnou. Při jízdě dodržovat max. předepsanou rychlost na komunikaci a neomezovat chodce pohybující se po komunikaci. Neparkovat před branou loděnice a na komunikaci. K parkování využívat odstavné plochy u plotu areálu.

●     Každý člen oddílu může do areálu přivést své rodinné příslušníky či jiné hosty. Za jednání, chování a bezpečnost těchto osob odpovídá člen, který je pozval a umožnil jim pobyt v areálu. Současně zodpovídá za seznámení těchto osob s pravidly Provozního řádu. Pobyt hostů v areálu, kteří nejsou rodinnými příslušníky, není bez doprovodu člena oddílu povolen.

●     Výbor může povolit pobyt v areálu i jiným osobám, především členům jiných jachetních oddílů, kteří potřebují spustit na vodu svoji loď.

●     Majitelé psů odpovídají za to, že jejich pes neznečistí prostranství areálu, nezpůsobí žádnou škodu a nebude na obtíž jiným členům či hostům. V případě většího počtu návštěvníků nebo jiných psů v areálu jsou povinni zamezit k jejich volnému pobíhání v tomto prostoru.

●     Každý přítomný člen i hosté jsou povinni při odchodu odnést všechny své odpadky a uvést do pořádku místo, které používali.

●     Brána do areálu musí být trvale uzamčena. Klíče od ní mají všichni členové a své klíče nejsou oprávněni nikomu půjčovat.

●     V prostoru kuchyně se neodkládají osobní věci (boty, batohy, oděvy apod.)

●     Není dovoleno odhazovat nedopalky od cigaret v areálu loděnice.

●     Člen oddílu, který odchází jako poslední, je povinen zkontrolovat uzamčení všech buněk, řádné uhašení ohně a vypnutí všech elektrických spotřebičů a uzamčení brány.

●     Každý člen oddílu, který zjistí, že se v areálu pohybuje cizí osoba, je povinen tuto osobu vhodnou formou upozornit na to, že se jedná o soukromý pozemek a vyzvat ji k opuštění areálu.

3.  POŘÁDÁNÍ AKCÍ V AREÁLU LODĚNICE.

●     Pořádání velkých akcí (15 a více osob)je umožněno pouze mimo červenec a srpen. Neplatí pro pořádání akcí oddílu jachtingu. Malé akce (do 15 lidí) je možné uskutečnit po dohodě s výborem jachtingu i v červenci a srpnu. Člen oddílu jachtingu musí být přítomen po celou dobu akce, zodpovídá za seznámení hostů s pravidly chování v areálu a případnou škodu. Akce musí být předem nahlášena a schválena výborem oddílu.

4.  STANOVÁNÍ A KARAVANY V PROSTORU AREÁLU.

●     Stanování příp. umístění karavanu v areálu loděnice je možné vždy po dohodě s výborem oddílu. Vyhrazený prostor pro umístění stanů nebo karavanů je podél plotu mezi společenskou budovou a WC. Umístění stanů v max. počtu 3 ks je možné mezi pláží a hřištěm.

●     Stanování příp. umístění karavanu v areálu loděnice na jiném místě je zakázáno. Tento zákaz neplatí pro pořádání oddílových akcí.

5.  PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

●     Rozdělávání ohně je povoleno jen na vyhrazeném místě.

●     Používání elektrických, případně plynových spotřebičů (vařič, rychlovarná konvice apod.) je povoleno pouze pod přímým dohledem.

●     Ve skladu nářadí se nesmí skladovat hořlavé látky v množství větším než 10 kg.

●     Zpozoruje-li kdokoliv požár, je jeho povinností jej uhasit. Nemůže-li tak učinit, musí vyhlásit poplach a přivolat hasičský sbor.

6.  ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

●     Kontrolou dodržování tohoto Provozního řádu je pověřen výbor oddílu. Hrubé, či opakované nerespektování ustanovení tohoto řádu může být důvodem k vyloučení z oddílu jachtingu bez navrácení vstupního poplatku.

●     Výbor má právo, vyžaduje-li to účelné využití areálu, upravit řád provozními pokyny. V případě zásadních změn bude vydán nový Provozní řád.

●     Jachetní oddíl nenese odpovědnost za škody na majetku a újmy na zdraví, které si členové oddílu způsobili vlastní nedbalostí. Dále nezodpovídá za škody na soukromém majetku, který členové ponechali uskladněný v areálu loděnice.

 

 

V Mohelnici dne 10. 3. 2016                                                                             VÝBOR JACHETNÍHO ODDÍLU